For more information about the work, please contact:

Ien Lucas
ienlucas@kpnmail.nl

Contact Ien Lucas

Galerie Ramakers
Toussaintkade 51
2513 CL Den Haag
+31 (0) 70 363 43 08
galerieramakers.nl

Galerie la Ferronnerie
40, rue de la Folie-Méricourt
75011 Paris – France
+ 33 (0)1 78 01 13 13
galerielaferronnerie.fr

Priveekollektie Contemporary
Art | Design (Guest artist)

Kerkstraat 1/ Pelsestraat 13
5256 AT Heusden aan de Maas
+31 (0) 6 25 06 80 08
priveekollektie.art